กิจกรรมเดือนนี้

ปฎิทินกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2554

เสาร์, 03 กันยายน 2011 17:45

ปฏิทินงานพัฒนาสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ประจำเดือนกันยายน 2554

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

ผู้เกี่ยวข้อง

1

ส่งเสริมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

คุณพัชณี

1

ประชุมคณะประสานงานสภาองค์กรชุมชนสงขลา

ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

คุณสามารถ

1

ประชุมร่วม 4 ภาค/เมือง กรณีชุมชนกุโบร์

จ.สงขลา

คุณนภัสวรรณ

1

ติดตามเอกสารสภาองค์กรชุมชน

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

1-4

สรุปข้อมูลนำเสนอบ้านมั่นคงเกาะสมุย

เกาะสมุย

คุณจีรศักดิ์

2

สัมมนาการสื่อสารภายในขบวนชุมชนสงขลา

สสว.12 จ.สงขลา

คุณสามารถ

2

เวทีทำความเข้าใจ อ.ถ้ำพรรณรา จัดการตนเอง

จ.นครศรีธรรมราช

คุณพัชณี

2

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคง

จ.พัทลุง

คุณนภัสวรรณ

2

ประชุมแกนนำสภาองค์กรชุมชน

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

2

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนภาคใต้

จ.พัทลุง

คุณสมพล

3

สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ

พอช. กรุงเทพฯ

คุณสุวัฒน์

3

ลงพื้นที่บ้านมั่นคงประชาอุทิศ/ปากดวด

จ.นครศรีธรรมราช

คุณนภัสวรรณ

4

อบรมกองเลขาสภาองค์กรชุมชน

จ.ระนอง

คุณสุวัฒน์

4

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคงทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

คุณนภัสวรรณ

4

ประชุมบ้านมั่นคง ต.เกาะลิบง

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

4-5

ประชุมชี้แจงการทำเอกสารสมทบ 1:1:1

จ.กระบี่

คุณอรุณ

4-8

อบรมแกนนำรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง

โรงแรม Town in Town
จ.กรุงเทพฯ

คุณสมพล

5

ประชุมสอบทานบ้านมั่นคง

คุณจีรศักดิ์

5

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.เกาะลิบง

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

5

สรุปสอบทานบ้านมั่นคงภาคใต้

จ.พัทลุง

คุณนภัสวรรณ

6

ประชุมถอดบทเรียนงานก่อสร้างบ้านมั่นคงหัวแหลม

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจีรศักดิ์

6

ประชุมกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการ 1:1:1

จ.พังงา

คุณอรุณ

6

พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงปากคลอง

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

6

ประชุมสวัสดิการชุมชน

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

6-7

เวทีถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ถิ่น” รุ่น 4 ภาคใต้

สสว.12 จ.สงขลา

คุณสามารถ/คุณศิลเรืองศักดิ์

7

พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงโต๊ะบัน

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

7

ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.อ่าวลึกใต้

จ.กระบี่

คุณพัชณี

7

ประชุมเตรียม “ประเมินผล”

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้
จ.พัทลุง

คุณพัชณี

7-8

เวทีคณะกรรมการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง

บ้านมั่นคงปากน้ำ จ.ชุมพร

คุณจีรศักดิ์

8

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการ

จ.พังงา

คุณพัชณี

8

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง

คุณวิริยะ

8

ประชุมร่วมชุมชน/ท้องถิ่น

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

9

ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด

ศาลากลาง จ.ชุมพร

คุณสมพล

9

ประชุมสภาองค์กรชุมชน ต.ตะเคียนทอง

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุวัฒน์

9

ตรวจงานบ้านมั่นคงชุมชนตะเสะ

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

9

ประชุมสภาองค์กรชุมชน อ.ไม้ฝาด,อ.สิเกา

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

10

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคงเขารูปช้าง

จ.สงขลา

คุณนภัสวรรณ

10

ประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่

คุณอรุณ

11

ประชุมคณะยุทธศาสตร์

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุวัฒน์

11

กิจกรรมขยายฐานสวัสดิการชุมชน ต.สินปุน

จ.กระบี่

คุณอรุณ

11

ประชุมการบริหารงานก่อสร้าง

จ.พัทลุง

คุณนภัสวรรณ

12

ประชุมเจ้าหน้าที่ เขต 6

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้
จ.พัทลุง

เจ้าหน้าที่ เขต 6

12

ประชุมสภาองค์กรชุมชน ต.คลองปาง อ.รัษฎา

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

12-14

งานประชุมชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้” ครั้งที่ 3

ม.ทักษิณ จ.สงขลา

คุณสุวัฒน์

13

พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยยูง

จ.กระบี่

คุณอรุณ

13-15

งานสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน “สานพลังชุมชนท้องถิ่นและภาคีสู่การจัดการตนเอง”

ห้องเอนกประสงค์ (๒๐๙) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้

15

ประชุมสหกรณ์บ้านมั่นคงท่าข้าม

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจีรศักดิ์

15

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคงละงู

จ.สตูล

คุณนภัสวรรณ

15

ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. จ.ยะลา

ทีมไทยเข้มแข็ง

16

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคง จ.สตูล

จ.สตูล

คุณนภัสวรรณ

16

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.บางสัก

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

16

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จ.ชุมพร

ศาลากลาง จ.ชุมพร

คุณสมพล

17

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคง จ.ตรัง

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

17

ถอดบทเรียนสภาองค์กรชุมชน ต.บ่อหิน

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

16-18

เวทีสัมมนาสรุปงานโครงการประชาสังคม

บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท จ.พัทลุง

คุณสามารถ

18

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.พระม่วง อ.กันตัง

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

18-19

พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงแหลมขาม

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

19-20

ประชุมสภาองค์กรชุมชน

จ.พังงา

คุณอรุณ

19-20

ติดตามการเบิกจ่ายงบตำบล/สภาองค์กรชุมชน/ฟื้นฟู

จ.นครศรีธรรมราช

คุณพัชณี

19-21

สรุปบทเรียนบ้านมั่นคงเกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจีรศักดิ์

20

ถอดบทเรียนภัยพิบัติคาบสมุทรสทิงพระ

หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา

คุณสามารถ

20

พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงแหลมไทร

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

20

ถอดบทเรียน ต.วังมะปรางเหนือ

จ.ตรัง

คุณศิลเรืองศักดิ์

21

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

จ.กระบี่

คุณอรุณ

21-22

สรุปบัญชี/การเงินสหกรณ์ละงู

จ.สตูล

คุณนภัสวรรณ

23-24

ลงพื้นที่เกาะมุกต์

จ.ตรัง

คุณนภัสวรรณ

24-25

มหกรรมชนเผ่า

จ.ภูเก็ต

คุณสุวัฒน์

25

ประชุมโซนเมือง

ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา

คุณสามารถ

25-26

ประชุมเครือข่ายบ้านมั่นคงสงขลา

จ.สงขลา

คุณนภัสวรรณ

26

ประชุมโซนคาบสมุทร

ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

คุณสามารถ

26-28

อบรมพัฒนาการเป็นผู้นำและสัมมนาเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคใต้

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: