บทบาทและภารกิจ

เพื่อต้องการสร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย และสร้างการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย การพัฒนาองค์กร และชุมชนด้านอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ ให้เชื่อมโยงกันในชุมชนแออัดเดิม โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามลักษณะปัญหา ความต้องการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความยินยอมพร้อมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน เจ้าของที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักสำคัญที่องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก และเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญ โดยมีเป้าหมายโครงการบ้านมั่นคง คือ

แนวทางการดำเนินงาน โครงการบ้านมั่งคง เป็นการพัฒนาแนวใหม่

ให้ชุมชนเป็นแกนหลักโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

1) ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ แผนงานโครงการอยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน (Demand Driven)  โดยชุมชนมีการรวมกลุ่ม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออมทรัพย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง การจัดการที่ดิน เป็นต้น

2) เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครอบคลุมชุมชนทั้งหมดของเมือง มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน และใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการแก้ปัญหาเชิงรุก จัดทำแผน แนวทาง และรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ตามสภาพปัญหาของชุมชน และแผนการพัฒนาของเมือง

3) เป็นกระบวนการทำงานและการจัดการร่วมระหว่างชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกลไกการทำงานร่วมกันเป็น “คณะกรรมการเมือง” ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น และ หน่วยงานระดับจังหวัด มีบทบาทในการพัฒนาแผนการพัฒนาชุมชนแออัดและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของเมือง สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาของชุมชน

4) ให้ชุมชนดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงของชุมชนแออัดที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กับการจัดระบบชุมชนใหม่ ทั้งด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้างทางสังคม ระบบเศรษฐกิจการเงินถึงระดับครอบครัว ตลอดจนระบบการดูแลทางสังคมร่วมกัน

5) เชื่อมโยงชุมชน เป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับท้องถิ่น

 กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งเมือง

6) แนวทางการกระจายระบบการบริหารจัดการให้ชุมชนและเมืองเป็นแกนหลัก   เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการและดูแลร่วมกันระหว่าง ชุมชน เครือข่าย และเมือง นำไปสู่การจัดระบบการติดตามพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของชุมชนร่วมกันโดยกระบวนการของชุมชน เครือข่าย และเมือง

Credit by : บ้านมั่นคง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: