แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

 พันธกิจ

๑. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการ พัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
๒. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
๓. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

๑. ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
๒. องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองบนพื้นฐานทุนชุมชนท้องถิ่นอย่างสมดุล (ทุนตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)
๓. สภาองค์กรชุมชนตำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานในพื้นที่
๔. ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕. องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
๖. ระบบบริหารจัดการขององค์กร พอช. มีความพร้อมสามารถรองรับและสนับสนุนงานของ พอช. และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองและที่ดินทำกินในชนบท
๒. การพัฒนาองค์กรการเงิน/การจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชน
๓. การสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
๔. การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนยกระดับสู่นโยบาย
๕. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เชื่อมโยงท้องถิ่นและภาคีพัฒนา
๖. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร พอช.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองและที่ดินทำกินในชนบท

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง กลยุทธ์ โครงการ การปฏิบัติงาน
๑) จำนวนครัวเรือนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยภายใต้การดำเนินโครงการบ้านมั่นคง
๒) ความสำเร็จของจำนวนพื้นที่ที่มีการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
๑) สนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนร่วมกันจัดทำแผนและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบทั้งเมือง
๒) สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในชนบทอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่และเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการขยายผลสู่นโยบาย
๓) สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่
๔) พัฒนาบริหารการเงินและกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
๑) โครงการบ้านมั่นคง
๒) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
๓) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่ อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก (๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาองค์กรการเงิน/การจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองบนพื้นฐานทุนชุมชนท้องถิ่นอย่างสมดุล (ทุนตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน กลยุทธ์ โครงการ
๑) จำนวนองค์กรผู้ใช้สินเชื่อ และองค์กรการเงินชุมชนมี ระบบการบริหารจัดการตนเองที่ดีเชิงคุณภาพ
๒) ร้อยละของสินเชื่อที่มีปัญหาต่อสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด
๓) จำนวนกองทุนชุมชนระดับตำบลที่มีการจัดตั้งและ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๔) จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการชุมชน
๑) สนับสนุนเพิ่มศักยภาพองค์กรการเงินให้เป็นแกนหลักในการจัดการทุนและหนี้สินชุมชนอย่างเป็นระบบ
๒) พัฒนาคุณภาพสหกรณ์เคหสถานในการบริหารชุมชนและสินเชื่อ
๓) สนับสนุนให้เกิดกองทุนระดับตำบล/เมือง
๔) สนับสนุนการบริหารการเงินและทุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นพื้นฐานขยายผลสู่การจัดสวัสดิการชุมชน
๑) การสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน
๒) การพัฒนากองทุนชุมชน ระดับตำบล
๓) การพัฒนาทุนและการจัดการแก้ปัญหาหนี้สิน
๔) การบริหารสินเชื่อ
๕) สวัสดิการชุมชน

 ประด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สภาองค์กรชุมชนตำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ โครงการ
๑. จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จจากการฟื้นฟู
๑.๑ ตำบลเป้าหมายเดิมอย่างน้อย ๓ ด้าน
๑.๒ ตำบลเป้าหมายใหม่อย่างน้อย ๒ ด้าน
๒. จำนวนองค์กรชุมชนที่ได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (องค์กรใหม่)
๓. ร้อยละขององค์กรชุมชนที่ได้รับการรับรองสถานภาพยังคงสถานภาพและดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
๕. จำนวนองค์กรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
๑) สนับสนุนให้พื้นที่ระดับตำบลเป็นพื้นที่ระดับปฎิบัติการที่เชื่อมโยงการทำงานทุกกลุ่มองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบลและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนา
๒) สนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนให้เต็มพื้นที่ระดับจังหวัด/ภูมินิเวศน์และให้พื้นที่จังหวัด/ภูมินิเวศน์ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานพื้นที่ระดับตำบลสู่ขบวนชุมชนจังหวัด
๓) สนับสนุนการบูรณาการทำงานร่วมขององค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ภายใต้แผนงานชุมชน
๔) สนับสนุนให้เกิดการกระจายการบริหารจัดการสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน
๒) การพัฒนาขบวน องค์กรชุมชนในพื้นทีระดับจังหวัด
๓) การสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับงานประเด็น/ภูมินิเวศน์
๔) การสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนเพื่อเป็นองค์กรที่กำกับดูแลติดตามและตรวจสอบตนเอง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนยกระดับสู้นโยบาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ โครงการ
๑. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีการพัฒนา
๒. จำนวนศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
๓. ผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ระดับชุมชนและความร่วมมือ
๑) เสริมทักษะให้ชุมชนสามารถจัดการความรู้งานที่เป็นรูปธรรม/ต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาของชุมชน
๒) สนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายความรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขยายผลร่วมกัน
๓) เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นในการจัดการความรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๑) การสนับสนุนการถอดองค์ความรู้/การจัดการความรู้
๒) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๓) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
๔) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ประ้เด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเชื่อมโยงท้องถิ่นและภาคี

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ โครงการ
๑. จำนวนองค์กรชุมชนมีการจัดทำระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบตนเอง
๒. จำนวนผู้นำที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
๓. จำนวนโครงการความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
๑) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในขบวนชุมชน
๒) สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓) พัฒนายกระดับกลไกการทำงานทุกระดับพื้นที่ในการประสานเชื่อมโยงงาน
๔) สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่/ภูมินิเวศน์
๑) การสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนเพื่อเป็นองค์กรที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบตนเอง
๒) การสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน
๓) การพัฒนาผู้นำ/กลไก
๔) การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร พอช. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริหารจัดการขององค์กร พอช. มีความพร้อมสามารถรองรับและสนับสนุนงานของ พอช. และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กลยุทธ์
๑. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
๓. ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
๔. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
๕. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๕.๑ สรุปผลทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด
๕.๒ จัดทำแผนปฎิบัติการระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย
๑. พัฒนาเพิ่มขีดความสมรรถนะขององค์กร
๑) การบริหารกองทุน
๒) การบริหารโครงการ
๓) การบริหารคุณภาพหนี้
๔) การบริหารความเสี่ยง
๕) การกำกับดูแลองค์กร
๒. พัฒนาบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๑) การสร้างความผูกพัน
๒) การพัฒนาสมรรถนะ
๓) ระบบบริหารบุคลากร
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
๑) การจัดการเชิงกลยุทธ์
๒) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
๓) การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล
๔) การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: