โครงสร้างการทำงาน

โครงสร้างการทำงานของ พอช.

โครงสร้างและกลไกการทำงาน

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังขององค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยที่ชุมชนเป็นแกนหลัก การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันจะต้องประสานพลังจากทุกภาคส่วน การจัดโครงสร้างและกลการทำงานของสถาบันจึงดำเนินการอย่างสอดคล้องกันซึ่งปรากฏไว้อย่างชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ.2543 ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(บอร์ด พอช.)    คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

     มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการพัฒนาชุมชนหรือด้านการบริหารองค์กรที่ได้รับการสรรหา กรรมการส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน และการเคหะแห่งชาติ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 3 คน แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการสรรหาจากตัวแทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการสรรหาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การบริหารองค์กร การเงิน หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมิใช่ข้าราชการหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน เลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสถาบันฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี


คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน    คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
โครงสร้างการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

การจัดโครงสร้างการทำงานของสถาบันเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็นของสถานการณ์ การบริหารจัดการเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบที่ไม่มีสายการบังคับบัญชามากนัก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแลภาพรวม โครงสร้างจัดเป็นกลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน

     คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ร่วมกับบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

กลุ่มงาน เป็นกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ

ส่วน/หน่วย/สำนัก/ศูนย์ เป็นหน่วยงานย่อยที่ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่สถาบันมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วน/หน่วย/สำนัก/ศูนย์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

สำนักงานปฏิบัติการภาค เป็นหน่วยงานย่อยที่ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการภาค โดยมีผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: